Hybrid Waterfront

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Novo naËrtovano hibridno naselje med Spinutom in obalo Kaötelanskega zaliva predstavlja novo kakovost dela, ûivljenja in druûenja v tem delu Splita.
Osnova projekta so vitki nebotiËniki, postavljeni tako, da ohranjajo kakovostne poglede na stadion Poljud in poglede z obstojeËih stanovanjskih nebotiËnikov v soseski.
NebotiËniki ustvarjajo novo privlaËno panoramo Spinuta in so tudi optimalna morfologija visoke izkoriöËenosti in majhne gradnje.
Z vodoravnim povezovanjem posameznih nebotiËnikov se oblikuje skupna celota, ki je na sredini obsega kompaktna in jedrnata, na robovih pa se raztopi.
Program meöanih vsebin ustreza pogojem mikrolokacije in je primeren za vsako sosednje naselje.
Severni öportni del je povezan s stadionom Poljud in tam se razvija rekreacijski park; vzhodna stran se nevsiljivo odpira v stanovanjsko obmoËje Spinuta;
juûni del dopolnjuje poslovnega inkubatorja s prostori za delo in netwroking; zahodna stran pa skupaj s novo prenovljeno obalo potrjuje svoj obstojeËi öportni in gostinski namen.
Z lociranjem na preseËiöËu vsebinsko razliËnih mikrolokacij je arhitekturni dvig s tal ustvaril visok pretok peöcev na obsegu, ki ponuja razliËne urbane atmosfere, primerne za vsakega uporabnika iz okolice in mesta.

icon-prev
icon-next