Življenje v Tobačni

Borjan Nikolovski

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Glavno izhodišče za koncept urejanja lokacije Tobačna je bilo naslednje: obnova celotnega kompleksa, saj predstavlja pomemben element zgodovine in kulturne dediščine mesta ter ima posebno lokacijo, ki označuje vhod v mestno jedro. Obnovljeni objekti kompleksa Tobačna bi služili kulturnim dejavnostim, galerijam, muzeju zgodovine kompleksa ter dodanim aktivnostim za mlade. tovrstna kombinacija programov bi hkrati ohranjala pomen dediščine kompleksa in privabljala mlade obiskovalce. S tem bi pomen dediščine neposredno prenašali mlajšim generacijam. V ureditvi kompleksa sem na proste površine postavil dodatne stanovanjske objekte, katerih tipologija je naslednja: blok na dvorišče, nižja stolpnica, vila-blok in blok. najvišja etažnost objektov je p+ 7 (stolpnica), a najmanjša je p+2 (blok). Znotraj območja Tobačna sem vpeljal minimalno potrebnih cest zato, da se zagotovi dobra dostopnost in dostava do vseh objektov – obstoječih in novih. Območje je dobro ozelenjeno, ustvarja se prehod ozelenitve od urbanega prostora ob Tržaški cesti pa do železnice na severu, kjer se nahaja večje športno območje z raznovrstnimi igrišči. V smislu spodbujanja trajnostne mobilnosti v mestu, sem na sz del postavil novo postajo za bicike(LJ).

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next