Bivanje v zelenem

Lana Bavcon

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Predstavljen koncept nove soseske na območju nekdanje Tobačne tovarne temelji na ideji zelene soseske, ki je prijazna stanovalcem. Kljub zgodovinskem pomenu tega območja sem se odločila za prikaz prihodnje vizije območja, ob predpostavki, da nepravilno ravnanje z dediščino lahko pomeni tudi njeno samouničenje, naslednjo pozabljeno »praznino« v mestu. Območje sem razdelila na tri manjša območja. Prvo je območje vila blokov, drugo pa mešanica blokov in vila blokov z večjim javnim prostorom, ter tretje, območje stanovanjskih blokov, ki še bol strmijo k zelenju. Robne pogoje lokacije sem poskušala čim bolj preplesti in združiti z že obstoječim značajem okolice na način, da sem ceste večinoma priključila v obstoječe. Na robu lokacije, proti vzhodu ob Tržaški cesti, pa sem umestila stanovanjski blok, ki je višji od vseh ostalih (12 m) in predstavlja novo dominanto na lokaciji. Ob železnici sem ustvarila drevored, ki predstavlja zeleno bariero v prostoru. Kompozicija objektov sledi ideji umeščanja 4-ih odprtih javnih površin na območje. Parkiranje je iz površja umaknjeno, saj zasnova sledi ideji trajnostne mobilnosti brez avtomobila. V ta namen je organizirana podzemna garaža, ki napaja večji del območja. Kompozicija urejanja sloni na prepletu različni stanovanjski tipologij in sicer vila blok ter stanovanjski blok.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next