Oaza na tobačni

Tisa Lozej

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Območje Tobačne, katerega sem konceptualno preoblikovala, velja danes za degradirano
območje. V preteklosti pa je bil to pomembne industrijski kompleks, saj je leta 1874 Tobačna
v proizvodnjo vpeljala prvi stroj, kar je predstavljalo veliko tehnološko inovacijo tistega časa.
Zaradi bogate in pomembne zgodovine sem se odločila obdržati del zgodovinskega
kompleksa. V kombinaciji obstoječih in novih dodanih objektov sem poskušala zasnovati
likovno kompozicijo z uporabo tipologije osnovnih blokov in vila-blokov. Urbanizem ni
pomemben zgolj za razumevanje grajenega prostora, se pravi fizične strukture, temveč lahko
v veliki meri pripomore k razumevanju družbenih odnosov. Zato se mi zdi primerno obdržati
obstoječi del kompleksa Tobačne in s svojo vizijo trajnosti v industrijski prostor dodati pridih
narave. Za osnovo sem si zadala uresničitev treh ciljev strategije trajnostnega razvoja:
socialni, gospodarski razvoj ter varstvo okolja. Vrtovi oz parki bi bili ločeni od prometne
Tržaške in Bleiweisove ceste ter dodatno zaščiteni z vstavlejno bariero z drevesi. S cestami
so predvideni številni dostopi do posameznih lokacij znotraj območja, te pa zagotavljajo
primerno prehodnost in pretočnost. Odprt javni prostor je opremljen z zelenjem in urbano
opremo. Zagotovljene zelene površine so namenjene vsem uporabnikom, ne samo
stanovalcem v soseski. Kot ključno navajam mešanje raznolikih namembnosti že obstoječih
in na novo postavljenih objektov, ki v prostor vnašajo dinamiko – socialno drugačnost, a
vseeno enakopravnost.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next