Soseska na temeljih tobaka

Teja Golob

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Izhodišče za koncept na območju Tobačne tovarne je ideja po združbi starega zgodovinskega in novega sodobnega dela, ki bi ustvarjala harmonijo območja. Ideja kompozicije je ustvariti prijetno stanovanjsko, poslovno ter tudi zgodovinsko območje, ki je dostopno vsem generacijam. Pri konceptu sem želela ustvariti postopno prehajanje volumnov iz Rožne doline proti južnem delu območja Tobačne. To sem storila s vila bloki na severu, ki so po etažnosti primerljivi z objekti v Rožni dolini, ter nadaljevala z bloki s šestimi ali sedmimi etažami. Želela sem zasnovati tudi javne odprte prostore, ki človeku odpirajo nove razsežnosti bivanja in druženja na prostem. Glavno vodilo pri zamisli o novi soseski mi je bilo: prijetno vzdušje soseske po merilu človeka in zato sem se izogibala gostemu prometu in parkiriščem. V ta namen sem zasnovala dve večji garažni hiši. Zunanja parkirišča so namenjena za obisk obstoječega dela Tobačne ali za goste blokov, ki stojijo ob mejah območja. Ker je soseska iz vseh strani obdana s hrupom, sem kot rešitev dodala drevorede, ki blažijo hrup in ob tem dodajo lep prehod iz enega območja v drugega. Soseska temelji na potrebah sedanjih in prihodnjih
generacij ljudi.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next