Soseska priložnosti

Tea Es, Anja Štros, Uroš Tesič

 

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Obravnavano območje se nahaja v osrednjem delu vasi Velike Brusnice. Na zahodu ga omejujeta cesta Ratež – Gabrje in cerkev povišanja sv. Križa ter potok Brusnica, na severu pa cesta Velike Brusnice – Leskovec. V smeri proti vzhodu se teren vzpenja. Okolico določa pretežno obcestna zazidava enodružinskih hiš.

Projekt prikazuje možne ureditve stanovanjske skupnosti po načelih trajnostnosti, z nizko gosto zazidavo, s principi trajnostne mobilnosti, z zagotavljanjem urejenih skupnostnih površin in zelenih ureditev za samooskrbo. Variantne ureditve izhajajo iz analiz in vrednotenja prednosti in potencialov lokacije. Pomembno je, da je stanovanjsko naselje zasnovano privlačno predvsem za priseljevanje mlajših družin. Lokacija namreč ponuja najboljše, kar omogoča življenje v ruralnem okolju, z nadgradnjo z načeli trajnostnega načina gradnje in življenja.

Zazidava je predvidena s tipologijo vrstne hiše v zamaknjenih nizih, kar ustvarja več intime stanujočim in raznolike ambiente skupnosti. Predlagana je tudi zazidava z vila bloki, nizkih višin, kar omogoča domačnost v kolektivnem okolju. Zazidavi prilagojeno je tudi urejanje mikro-ambientov z zelenimi ureditvami in tlakovanimi površinami, elementi urbane opreme in skupnostnimi vrtički, trgi in glavnim parkom, ki povezuje obe vaški cerkvi.

icon-prev
icon-next