Soseska kreativne protiurbanosti

Iva Lukan

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Lokacijo na vstopu v mesto označuje izrazito vzdolžen karakter z jasnimi zamejitvami, razen v smeri mesta, kamor se odpira tudi predlagana zasnova. V soseski je vzpostavljena primarna os, ki jo določa pol natura in proti-pol kultura. Ureditev z geometrijo sledi najbolj dominantnemu strukturnemu elementu na lokaciji – vinogradu. Vzdolž osi se nizajo stavbni volumni sestavljeni iz treh enot, ki izvorno izhajajo iz zasnove tradicionalne hiše, programsko pa odgovarjajo potrebam sodobne družbene (ne)heterogenosti. Predlagana tipologija se z vgrajenim razmakom v obliki ganka – poveže v celoto. Ustvari se mikroskupnost, ki je podstat skupnosti, slednja pa je osnova za tvorno delovanje soseske ter posledicno višjo kakovost bivanja. Stavbni volumni se vzdolž osi členijo z zamikanjem in ustvarjajo mikroambiente v sekvenci osi, ter z razmikanjem odpirajo praznino, v katero so umeščeni t.i. zeleni žepi, ki so enkrat bolj programsko aktivirani (otroško igrišče), drugič manj (ozelenjeni prostori za posedanje). Element drevoreda deluje kot naravni filter in zastor, ki subtilno loči javno od zasebnega. Prostor v soseski je osvobojen avtomobila.

icon-prev
icon-next