Analize širšega območja Mirne Peči ter raziskava možnosti za ureditev središča Mirne Peči

Petra Benedik, Dimitar Dimoski, Magdalena Gruevska, Aleksandar Janevski, Ren Kaligarič, Saša Marinko, Matevž Šega, Noelle Tomšič

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

Raziskava v principu obravnava jedro Mirne peči. Vendar se pri tem srečujemo s številnimi vprašanji, ki se navezujejo na širši prostor Mirne Peči. Pomembna izhodišča so predstavljale poplavne cone, topografija terena, zgodovinska analiza območja z vrednotenjem stavbnega fonda in prometna mreža. Poseben napor je bilo zato treba vložiti v analizo koncepta javnih cest in poti ter iskanje morebitnih alternativ, ki bi osrednji del Mirne peči razbremenila tranzitnega prometa, in kjer se bi zastavilo prijetno javno urbano površino z umirjenim prometom in skupnimi prostori za druženje in aktivnosti vseh krajanov.

Da bi središču Mirne Peči vrnili osrednjo vlogo in identiteto pripeli na zgodovinsko osnovo iz katere izhajajo vsi javni prostori evropskih mest, predlagamo, da se širitve in nove zazidave razvija iz središča kraja proti periferiji, ob tem pa izkorišča kapacitete v historičnem jedru. V krajinski sliki območja je potrebno zgostiti grajeno strukturo in osrediniti sicer izrazito longitudinalno obcestno zasnovo jedra Mirne Peči. Ob tem je osnovna namera preveriti različne možnosti oblikovanja ustreznega javnega prostora, kar je prikazano skozi štiri variantne predloge: 1 (Petra), 2 (Aleksandar in Dimitar), 3 (Magdalena in Matevž), 4 (Noelle in Ren).

Predlog novih zazidav v obliki zgostitev v središču Mirne Peči ter na območju Viher in Prisojne poti, na južni strani Trga, razširitev vasi Češence in območje Postaje ter Marofa pogojujejo tudi zasnovo nove prometne mreže z možnostmi razbremenitve osrednje ceste, katero bi tako lahko spremenili v mešano cono s prednostjo pešca. Nove zazidave so predlog, kako staro jedro Mirne Peči povezati z novimi stanovanjskimi površinami v povezano celoto. Tako dobimo sklenjeno razvojno potezo, ki upošteva topografijo, poplavnost (z regulacijo in ukrepi), izboljša prometno mrežo, upošteva zgodovinski razvoj in kvalitete prostora. Jedru Mirne Peči vračamo vlogo in pomen osrednje, javne, umirjene in vsebinsko polne površine z ustreznim parkovno-krajinskim zaledjem, ki oblikuje privlačen prostor za življenje naraščajočega novega urbanega prebivalstva.

Raziskava in analize so bile osnova za izdelavo generalnega plana Mirne Peči, kot predloga novih zazidav, prometne mreže in prostorske ureditve celote, iz katerega se lahko izpelje različne variante ureditev. Osredotočili smo se na osrednje, zgodovinsko jedro oz. območje Trga. Rešitve nakazujejo oblikovanje prostora, ki zgodovinsko jedro poveže v enovito urbano potezo od cerkve Sv. Kancijana na zahodu do Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka na vzhodu.

#revitalizacija/reanimacija podeželja #vas #trg #javni prostor #parki in druge zelene površine

icon-prev
icon-next