Nova prometna os

Aleksandar Janevski, Dimitar Dimoski

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

Glavna ideja ureditve Mirne Peči je preusmerjanje in omejitev oziroma umiritev prometa v središču kraja. Z uvedbo deljene prometne površine predlagamo tudi novo vzporedno cesto na južni strani obstoječe pozidave, ki razširi jedro Mirne Peči ter omogoči gradnjo novih objektov. Za tak predlog je nujno preurediti celotno območje, vzpostaviti novo prometno ureditev in regulacijo poplavnih con ob Temenici. Ob novi cesti, novih peš poteh in krožiščih, so dodani novi enostanovanjski objekti in dvojčki. Na uvozu v Mirno peč je predvidena tudi večja trgovina. Sedanja osrednja cesta je preurejena in razširjena s tlakovanjem do objektov. S tem se oblikuje večja javna površina (osrednji trg) s katerim pešci pridobijo več prostora, kljub temu, da gre za deljeno povšrino (t.i. shared space).

Za nekatere stavbe ob novi glavni promenadi predlagamo nove vsebine: stara kmetija ob župnišču lahko postane Inovacijski center, stavba ob njej pa turistični Info center. V bivšem župnišču se uredi prostor za delavnice in v stari stavbi šole muzej. Na mestu neprimernih stavb ali praznin predlagamo nove objekte za potrebe namestitvenih kapacitet (hostel ali hotel). Na mestu kmetijske trgovine pa se lahko zgradi nova poslovno-stanovanjska stavba.

Severni del jedra Mirne Peči se uredi kot zelena parkovna površina z manjšim bajerjem za zajezitev poplavnih voda. Območje ima prostore za sedenje in klopi, pešpoti, prostori in ureditve za rekreacijo, ob obstoječem stadionu so teniška igrišča, otroška igrišča ter trije novi večstanovanjski objekti. Urejeno je tudi novo parkirišče ob muzeju.

#revitalizacija/reanimacija podeželja #vas #trg #bivanje na podeželju #javni prostor

icon-prev
icon-next