Lokacija in mesto

Jakub Naništa, Maruša Mali, Anja Zabavnik

mentor/-ica: izr. prof. dr. Sonja Ifko

Lokacija železniških delavnic je v smeri V-Z zaradi lege na vzhodni strani tirov bolj povezana z mikrolokacijo Parmove ulice in z mestno četrtjo Bežigrad, kot s četrtjo Šiška. Obratujoči tiri predstavljajo močno ločnico in preprečujejo prosto prehajanje med območjema, prav tako pa so glavni vir onesnaženosti s hrupom.
V smeri S-J območje zamejuje neurejeno parkirišče in servisno zaledje trgovinskega ob­jekta nekdanje vojašnice na severu, na jugu pa se odrezano konča z novo urejenim parkom pri mošeji.
V širšem kontekstu je ločnica tirov manj občutena proti severu, saj je v bližini pod železnico speljana Drenikova ulica, ki prebiv­alcem severno od obravnavanega območja omogoča prehod med obema mestnima četrtima.
Največji potencial lokacije predvideva­mo v navezavi na mestno središče proti jugu, kjer bi z nekaj urbanističnimi intervencijami pros­tor navezali na neposredno okolico in ga oben­em izkoristili za povezovanje širšega mestnega konteksta preko kvalitetnega javnega prostora.

#trajnostna urbana regeneracija, #revitalizacija mestnih območij  #industrijska dediščina #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next