Šmartinsko jezero

Luka Jereb

mentor/-ica: izr. prof. dr. Alenka Fikfak

asistent/-ka: Janez P. Grom

Mesto Celje se je skozi celotno zgodovino širilo proti severu in zahodu, med posameznimi četrtmi pa so se ohranjale kmetijske površine. Izbrano območje leži na travniških kmetijskih površinah med tremi različnimi stanovanjskimi naselji, ki so nadalje obdana s kmetijskimi površinami ali z nadaljnjo pozidavo. Skozi območje poteka potok Koprivnica, ki je reguliran z namenom osušitve močvirnatih tal. Zaradi oddaljenosti od centra stanovanjska naselja nimajo kvalitetnih rekreacijskih površin v neposredni bližini. Ker so predmestja pogosto zapostavljena pri načrtovanju odprtih zelenih javnih površin, sem pri tem projektu umeščala različne rekreacijske in zelene odprte površine z namenom višanja življenjske kvalitete sosednjih stanovanjskih naselij. Celotno območje povezuje ena dolga neprekinjena parkovna površina, ki napaja vse ostale programe s potmi iz stanovanjskih naselij, med drugim z dodanima mostovoma preko potoka. Na parkovno površino mejijo dva športna in dve otroški igrišči, ki se jim obnovi oprema in dopolni program. Za omejitev hrupa z glavne ceste je dodan zelen pas med cestiščem in dvignjenim nasipom potoka. Zeleni pas deluje tudi kot vizualna bariera in dodaten protipoplavni ukrep. Zasajene so rastline, ki lahko hitreje absorbirajo površinsko vodo, da ne zastaja na poplavnem območju. Na robu območja obdelave ob komercialnem programu se optimizira in ozeleni parkirišče, del prostora pa se nameni žepnemu parku ob dveh lokalno varovanih hrastih.

#infrastrukturne stavbe in objekti #javni prostor #most

icon-prev
icon-next